راه اندازی سامانه BPMS

 BPMS نرم افزاری است که با در اختیار قراردادن یک محیط گرافیکی سازمان را قادر می‌سازد اقدام به مکانیزاسیون، یکپارچگی و بهبود فرآیندهای جاری نماید.

مزایای استفاده از نرم افزار BPMS     :

  1. خودکارسازی انجام فرآیندها
  2. مکانیزاسیون و حذف وظایف تکراری پرسنل
  3. اخذ تصمیمات هوشمندانه بصورت مکانیزه
  4. نظارت بر عملکرد پرسنل و جریان کارها
  5. اتصال یکپارچه و امکان مدیریت بر کلیه فرآیندهای پژوهشگاه
  6. گزارشگیری پیشرفته و شناسایی گلوگاه‌های مشکل آفرین در فرایندها
  7. افزایش سرعت گردش کار و به تبع آن افزایش رضایت مشتریان و پرسنل
  8. قابلیت به روزرسانی و ایجاد فرآیندهای جدید در کمترین زمان
  9. حذف کاغذ و هزینه‌های بایگانی متعاقب آن

در همین راستا و با دستور ریاست محترم سازمان و همچنین در جهت شفاف سازی فرایند‌های واحد مالی، معاونت پشتیبانی به عنوان اولین واحد پژوهشگاه  برای این امر انتخاب گردید.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته فرایند‌های مرتبط به مالی می‌بایستی از تمامی واحد‌ها قابل درخواست و پیگیری باشد و این امر تا پایان امسال صورت خواهد گرفت.

برای ارزیابی پیشرفت جلسات هفتگی به مدت حداقل نیم ساعت و با حضور آقای دکتر خوانساری و معاونین ایشان و همچنین دفتر فن آوری اطلاعات نمایندگان واحد مربوطه که در حال حاضر معاونت مالی می‌باشد برگزار می‌گردد.

فرایند‌های دیگر پژوهشگاه مانند پژوهشی، تیکتینگ، درخواست سرویس‌های  دفتر فناوری اطلاعات، امور قراردادها و…نیز در مراحل بعدی قابل اجرا می‌باشند.

مدیران پژوهشگاه می‌توانند از سامانه مذکور به عنوان نظارت بر فرآیند، مدیریت کارایی و…استفاده کنند و بر گزارش گیری بهینه و بهره وری بالاتر کمک می‌کند.

جهت مشاهده آخرین فرآیندهای پیاده سازی شده در مدیریت امور مالی و مستندات جلسات از آدرس. http://process.itrc.ac.irامکان پذیر می‌باشد.