راه اندازی FTP جدید پژوهشگاه

سرویس جدید انتقال فایل پژوهشکده جهت ارائه فایل‌ها و برنامه‌های مورد نیاز به همکاران راه اندازی و در آدرس…در سایت…قرار گرفته است.

همکاران می‌توانند از طریق آدرس…به برنامه‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته و دانلود نمایند.