سامانه حضور و غیاب

به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی سیستم‌های منابع انسانی، سامانه حضور غیاب درآدرسsamet.itrc.ac.ir راه اندازی شد.. برنامه آموزشی  نیز برای استفاده کارکنان از این سامانه در نظر گرفته شد.