سامانه پرگار موبایل

این سامانه دسترسی مدیران پژوهشگاه را از سامانه پرگار در خارج از پژوهشگاه را مقدور می‌سازد.